Odszkodowanie i zadośćuczynienie od biura podróży za zmarnowany urlop

Informujemy, że od dnia 31 lipca 2018 r. prowadzimy sprawy o uzyskanie odszkodowania od biura podróży również w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 16 A lokal 5 (II piętro).
Poniedziałek – Piątek: 08:00 – 20:00

W pierwszej kolejności, zanim zostanie wskazane jakie uprawnienia przysługują podróżnemu za zmarnowany urlop, przytoczyć należy jakie obowiązki ciążą na organizatorze turystyki, agencie turystycznym.

Informacje udzielane podróżnym.

Każdy organizator turystyki lub agent turystyczny, w przypadku, gdy impreza turystyczna jest sprzedawana za jego pośrednictwem, ma obowiązek udzielić podróżnemu, zanim podróżny zwiąże się jakąkolwiek umową o udział w imprezie turystycznej lub odpowiadającą jej ofertą, następujące informacje:

 1. dotyczących głównych właściwości usług turystycznych:
  a) miejsca pobytu, trasę i czas trwania imprezy, w tym co najmniej przybliżoną datę początku i końca oraz liczbę noclegów zapewnianych w trakcie imprezy turystycznej,
  b) rodzaj, klasę, kategorię lub charakter środka transportu, a także informację dotyczące przejazdów, w szczególności czas i miejsce wyjazdów oraz postojów, a jeżeli dokładny czas nie został jeszcze określony – przybliżony czas wyjazdu i powrotu,
  c) położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu,
  d) liczbę i rodzaj posiłków,
  e) szczegółowy program zwiedzania, wycieczki lub inne usługi uwzględnione w cenie imprezy turystycznej,
  f) czy jakiekolwiek usługi turystyczne będą świadczone w grupie oraz – jeśli to możliwe – o przybliżonej liczebności grupy,
  g) informację o wymaganiach językowych, w przypadku, gdy skorzystanie przez podróżnego z niektórych usług turystycznych będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej,
  h) informację o dostępności usług turystycznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także, na wniosek podróżnego, dokładne informacje na temat możliwości ich dostosowania do jego potrzeb,
 2. kwotę lub procentowy udział przedpłaty w cenie imprezy turystycznej i termin jej wniesienia oraz termin zapłaty całej ceny, a także sposób dokonania zapłaty oraz wskazanie, jeśli wpłata jest przyjmowana na turystyczny rachunek powierniczy;
 3. cenę imprezy turystycznej łącznie z podatkiem oraz w razie potrzeby z wszelkimi dodatkowymi opłatami i innymi kosztami lub – jeśli nie można zasadnie oczekiwać, aby koszty te zostały obliczone przez zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej – informację o rodzaju dodatkowych kosztów, którymi podróżny może zostać obciążony;
 4. minimalną liczbę osób wymaganych, aby impreza turystyczna się odbyła;
 5. termin powiadomienia podróżnego na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeśli jej realizacja jest uzależniona od liczny zgłoszeń;
 6. informację o prawie do rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej za stosowną opłatą oraz jej wysokości;
 7. ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej;
 8. nazwę handlową i adres organizatora turystyki lub agenta turystycznego, a także ich numery telefonów lub adresy poczty elektronicznej;
 9. informację o ubezpieczeniach obowiązkowych lub dobrowolnym ubezpieczeniu na pokrycie kosztów rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej lub kosztów świadczenia pomocy, w tym kosztów powrotu do kraju w razie wypadku, choroby lub śmierci.

Powyższe informację powinny być przekazywane w sposób jasny, zrozumiały i widoczny i nie mogą wprowadzać podróżnego w błąd. Organizator turystyki lub agent turystyczny, przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej, ma obowiązek poinformować podróżnego w sposób jasny, zrozumiały i widoczny o każdej zmianie informacji wymienionych powyżej.

Jeżeli przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej nie zostały zrealizowane obowiązki informacyjne dotyczące dodatkowych opłat i innych kosztów, podróżny nie ponosi tych opłat lub kosztów.

Ciężar dowodu w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych spoczywa na przedsiębiorcy turystycznym.

Umowa o udział w imprezie turystycznej i jej wymogi formalne.

Umowa o udział w imprezie turystycznej jest sporządzana w sposób prosty, zrozumiały i czytelny. W chwili zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej lub niezwłocznie po jej zawarciu organizator turystyki lub agent turystyczny udostępnia podróżnemu na trwałym nośniku kopię tej umowy lub potwierdzenie jej zawarcia.

Umowa o udział w imprezie turystycznej lub potwierdzenie jej zawarcia zawiera pełną treść uzgodnień, w tym informację, o którym mowa powyżej (pkt I.) oraz:

 1. imię i nazwisko lub nazwę i dane kontaktowe osoby reprezentującej organizatora turystyki lub pilota wycieczek odpowiedzialnego za przebieg imprezy turystycznej;
 2. nazwę podmiotu zapewniającego ochronę na wypadek niewypłacalności w formie i jego dane kontaktowe, w tym adres;
 3. informację dotyczące prawa do przeniesienia przez podróżnego uprawnień i przejęcia obowiązków;
 4. wymagania specjalne, o których podróżny powiadomił organizatora turystyki, na które strony umowy o udział w imprezie turystycznej wyraziły zgodę;
 5. informację na temat dostępnych wewnętrznych procedur rozpatrywania skarg oraz metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;
 6. informację o tym, że podróżny ma obowiązek informować o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy turystycznej;
 7. informacje umożliwiające bezpośredni kontakt z osobą w wieku poniżej 18 lat lub z osobą odpowiedzialną za taką osobę w miejscu jej pobytu, jeżeli na podstawie umowy o udział w imprezie turystycznej obejmującej zakwaterowanie podróżują osoby w wieku poniżej 18 lat, którym nie towarzyszy rodzic ani inna uprawniona osoba;
 8. informację o tym, że organizator turystyki jest:
  a) odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej;
  b) obowiązany do udzielania pomocy.

Informacje, o których mowa w pkt I, stanowią integralny element umowy o udział w imprezie turystycznej i nie podlegają zmianie, chyba że strony umowy postanowią inaczej.

Postanowienia umów zawartych z podróżnymi oraz świadczenia organizatora turystyk, jak i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych zmierzające do wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności są nieważne.

Odpowiedzialność organizatora za wykonanie usług turystycznych.

Organizator turystki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora turystki, czy przez innych dostawców usług turystycznych.

Podróżny zawiadamia organizatora turystki niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy turystycznej, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, o stwierdzeniu niezgodności. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej, organizator turystki usuwa niezgodności, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą. W przypadku nieusunięcia niezgodności podróżnemu przysługuje roszczenie o obniżenie ceny, odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Jeżeli organizator turystki nie usunie niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez podróżnego, podróżny może dokonać tego sam i wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków. Podróżny nie jest zobowiązany do wyznaczania terminu, jeżeli organizator odmówi usunięcia niezgodności lub gdy z okoliczności wynika, że niezgodność powinna być usunięta niezwłocznie. Organizator turystyki, który w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie o udział w imprezie turystycznej usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony w umowie o udział w imprezie turystycznej powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, organizator turystyki przyznaje podróżnemu odpowiednie obniżenie ceny imprezy turystycznej. Podróżny może odrzucić zaproponowane świadczenie zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w umowie o udział w imprezie turystycznej lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia. W przypadku, gdy niezgodność istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizatory turystyki nie zdoła usunąć tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez podróżnego, podróżny ma prawo do rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej bez opłaty za jej rozwiązanie. Jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport podróżnych, organizator turystyki zapewnia powrót podróżnego do kraju równoważnym środkiem transportu niezwłocznie i bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami. Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych lub podróżny je odrzuci, wówczas podróżny jest uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiązywania umowy o udział w imprezie turystycznej. W przypadku, gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu podróżnego do kraju zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, organizator turystyki ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania podróżnego, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do kategorii określonej w umowie o udział w imprezie turystycznej, przez okres do 3 nocy.

Obniżka ceny, odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznie działaniem lub zaniechaniem podróżnego. Podróżnemu przysługuje również odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności. Organizator turystyki niezwłocznie wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Odszkodowanie lub zadośćuczynienie nie przysługuje, gdy:

 1. winę za niezgodność ponosi podróżny;
 2. winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodność nie dało się przewidzieć lub uniknąć;
 3. niezgodność została spowodowania nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

Roszczenie o obniżenie ceny, odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawniają się z upływem 3 lat.

Podróżny może kierować wiadomości, żądania lub skargi związane z realizacją imprezy turystycznej bezpośrednio do agenta turystycznego, za pośrednictwem, którego została ona nabyta. Agent turystyczny niezwłocznie przekazuje wiadomości, żądania lub skargi od podróżnego do organizatora turystyki. Wiadomości, żądania lub skargi wniesione do agenta turystycznego w danym dniu uważa się za wniesione z tym dniem do organizatora turystyki.

Angelika Garczyńska-Błońska

Wyślij pytanie dotyczące tego artykułu na: [email protected]
Współzałożycielka Kancelarii Adwokackiej BGB. Adwokat Angelika Garczyńska-Błońska specjalizuje się w prawie cywilnym m.in. prawie spadkowym, prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Adwokat Angelika Garczyńska-Błońska posiada także bogate doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu klientów w sporach sądowych dzięki czemu reprezentuje interes klientów kancelarii w sposób profesjonalny i rzetelny.

Ważne: wykorzystujemy pliki cookies Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.